IN TỜ RƠI - TỜ GẤP

Là một trong những công cụ truyền bá thông tin tới cộng đồng theo cách đại trà. Có thể sử dụng để phát trực tiếp tới đối tượng tiếp nhận, hỗ trợ các đại lý trong việc giới thiệu chi tiết các sản phẩm, dịch vụ cụ hể của doanh nghiệp, tổ chức.

Sản phẩm liên quan