IN BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Là tất cả những gì có thể nhìn thấy và có thể tạo liên tưởng về thương hiệu mà doanh nghiệp muốn xây dựng và gìn giữ trong tâm trí của khách hàng mục tiêu. Nó phải được xây dựng trên cơ sở các thuộc tính của thương hiệu: Sản phẩm, Tổ chức, Con người và Biểu tượng đại diện cho thương hiệu ….

Sản phẩm liên quan